સંપર્ક કરો

સરનામું:

ગુજરાત રાજ્ય બાળ સંરક્ષણ સોસાયટી
બ્લોક નંબર-૧૯, ત્રીજો માળ,
ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, સેક્ટર ૧૦,
ગાંધીનગર, ગુજરાત.
ફોન:      ૦૭૯ – ૨૩૨ ૪૨૫૨૧/૨૩
ફેક્સ:      ૦૭૯ – ૨૩૨ ૪૨૫૨૨
ઇ-મેઇલ: gujarat.icps@gmail.com,

ક્રમ જિલ્લાનું નામ નામ અને હોદ્દો ફોન નં/ફેક્સ સરનામુ ઇ-મેઇલ
1 આણંદ શ્રી પાર્થ ઠાકર ૦૨૬૯૨- ૨૫૦૯૧૦ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
જુની કલેક્ટર કચેરી, ભોંય તળીયે , જિલ્લા પંચાયતની બાજુમાં , અમુલ ડેરી સામે , આણંદ -૩૮૮૦૦૧.
dcpuanandunit@gmail.com
2 અમદાવાદ શ્રી દિલિપ મેર ૦૭૯-૨૬૫૮૭૭૪૦ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
એલ એલ 46,47 હરે કૃષ્ણ કોમ્પ્લેક્સ
opp, કોઠાવલા ફ્લેટ, પ્રિતમનગર, પાલડી, અમદાવાદ -380007
dcpu.ahmedabad2012@gmail.com
3 અમરેલી શ્રી વી.યુ. જોશી ૦૨૭૯૨-૨૨૦૩૦૮ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
સેવા સદન, બીજું માળ, "એ" બ્લોક
નં-201,202,205, અમરેલી -365601
dcpoamreli@yahoo.in
4 અરવલ્લી શ્રી બિહોલા દિલીપસિંહ ૦૨૭૭૪-૨૫૦૧૭૪ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
જીલ્લ સેવા સદન, બહુમાળી બિલ્ડીંગ,
ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, બ્લોક- "એ", રૂમ-એ / જી / 04, મોડાસા, અર્વાલ્લી -383315
dcpu.arvalli@gmail.com
5 બનાસકાઠા શ્રી નરેશ મેણાત ૦૨૭૪૨-૨૫૧૮૦૦ બાળ સંરક્ષણ એકમ,
સેવા સદન -2, બ્લોક નં -34,35,
જોરાવર પેલેસ કમ્પાઉન્ડ, પાલનપુર, બનાસકાંઠા -385001
dcpubanaskantha@yahoo.in
6 બોટાદ શ્રી .. સુભાષ એલ. દેવ ૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૨૨ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
એ / એસ / .20 સેકન્ડ ફ્લોર, "એ" વિંગ, ખાસ રોડ, જિલ્લ સેવા સદન, બોટાદ -364710
dcpu.botad@gmail.com
7 ભરુચ શ્રી ભવાનસિંહ મકવાણા ૦૨૬૪૨-૨૫૦૩૧૫ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
નરી સરક્સન કેન્દ્ર, કેમ્પસ, એનઆર, આઈટીઆઈ, નેન્ડર રોડ, ભરૂચ -392001
dcpu.bharuch@gmail.com
8 ભાવનગર શ્રી નવઘણ ચૌહાણ ૦૨૭૮-૨૪૨૨૦૭૨ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
ટી -16, થર્ડ માળ, બહુમાળી ભવન, એનઆર, એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ, ભાવનગર -364001
dcpu.bhavnagar@gmail.com
9 છોટા ઉદેપુર શ્રીલભભદ્ર એલ. ગઢવી ૦૨૬૬૯-૨૩૩૩૮૪ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
આદિવાસી ભવન, ફર્સ્ટ ફ્લોર, ઓપ, સિવિલ હોસ્પિટલ, છોટા ઉડાપર -391165
dcpuchhotaudepur@gmail.com
10 દાહોદ શ્રી શાંતિલાલ કે. તવીઆદ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૦૨૦ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
રૂમ નં -310, ત્રીજી માળ
જીલ્લ સેવા સદન, છાપરી, દાહોદ -389151
dcpudahod@gmail.com
11 ડાંગ શ્રી ચીરગ્કુમાર એમ. જોશી ૦૨૬૩૧-૨૨૦૧૦૬ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
સી / ઓ ડિસ્ટ્રિક્ટ સોશિયલ ડિફેન્સ ઓફિસ, ક્લબ કમ્પાઉન્ડ કમ્યુનિટી હોલ, નરેન્દ્ર, પ્રીઓશ લોકવિગાય કેન્દ્ર, આશ્રમ રોડ, આહવા, ડાંગ -394710
dcpudangs@gmail.com
12 દેવભૂમિ દ્વારકા શ્રીપ્રકાશ એમ. ખેરલા ૦૨૮૩૩-૨૩૪૪૬૯ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
રાજ ગેસ્ટ હાઉસ નીચે, S.T.ડેપો સામે, મુ. જામ ખંભાળિયા, જી. દેવભૂમિ દ્વારકા
dcpujamnagar@gmail.com
13 ગાંધીનગર શ્રી સંજય કે. પટેલ ૦૭૯-૨૩૨૪૫૪૦૦ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
એ બ્લોક, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સહયોગ સંયોગ સંકુલ, નર, પાઠિકશ્રામ, સેક્ટર -11, ગાંધીનગર -382011
dcpu.gnr@gmail.com
14 ગીર સોમનાથ કુ. પ્રિયંકા પરમાર ૦૨૮૭૬-૨૪૫૨૩૨ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
"માતૃ સ્મૃતિ" જૈન દેરાસર રોડ, સામે, નવી હવેલી, હરિઓમ સોસાયટી, વેરાવળ, ગિર સોમનાથ
junagadhdcpu@gmail.com
15 જામનગર શ્રી સમીર પોરેચા ૦૨૮૮-૨૫૭૧૦૯૮ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
સેવા સદન -4, ઓફિસ નં -61, ફર્સ્ટ ફ્લોર, રાજ પાર્ક, રાજકોટ રોડ, જામનગર
dcpujamnagar@gmail.com
16 જુનાગઢ શ્રી રમેશ મહેડા ૦૨૮૫-૨૬૨૦૨૭૬ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
પંકજ બિંગલો, પી.ડબ્લ્યૂ.ડી ક્વાર્ટર, ઓપ, પ્રદશન નિયોતનન બોર્ડ ઑફિસ, રેલવે સ્ટેશન રોડ, જુનાગઢ
junagadhdcpu@gmail.com
17 ખેડા શ્રી. મહેશ પટેલ ૦૨૬૮-૨૫૬૩૦૭૭ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
રૂમ નં. 20, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, "સી" બ્લોક, સરદાર ભવન, ખેડા
dcpunadiad@gmail.com
18 કચ્છ શ્રીમતિ અવની દવે ૦૨૮૩૨-૨૫૨૬૧૩ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
402, બહુમાળી ભવન, ભૂજ-કચ્છ
dcpu.kutch@gmail.com
19 મેહસાણા શ્રી મુકેશ પટેલ ૦૨૭૬૨-૨૨૦૧૫૨ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
ના, જિલા અયોજાન કચેરી, રાજમહાલ કોટા સંકુલ, મહેસાણા
dcpu.meh@gmail.com
20 મોરબી શ્રી વિપુલ ડી. સરાશિયા ૦૨૮૨૨ – ૨૪૦૦૯૮ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
એન એચ -8, શોશેશ્વર રોડ, એનઆર, કુબેર સિનેમમ, કલ્યાણ ગ્રામ વિકાસ વિધાલય કેમ્પસ, મોરબી
dcpumorbi@gmail.com
21 મહીસાગર શ્રી સતીષ પરમાર ૦૨૬૭૪-૨૫૦૫૩૧ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
રૂમ નં -212, સેકન્ડ ફ્લોર, જિલ્લ સેવા સદન, લુણાવાડા, મહેસીગર -389230
dcpupan@gmail.com
22 નર્મદા શ્રી ચેતન પરમાર ૦૨૬૪૦-૨૨૩૫૭૫ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
રૂમ નં -6, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જિલ્લ સેવા સદન, રાજપીપળા, નર્મદા -393145
dcpu.narmada@gmail.com
23 નવસારી શ્રીમતિ હેમા માલ્લીપેદ્દી ૦૨૬૩૭-૨૮૧૪૪૦ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
બ્લોક- "સી", ફર્સ્ટ ફ્લોર, ઓલ્ડ કલેકટર ઓફિસ, એનઆર, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ, જુનથાણા, નવસારી
dcpu_nav2012@yahoo.com
24 પંચમહાલ શ્રી જિગ્નેશ પંચાલ ૦૨૬૭૨-૨૪૩૪૮૦ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
જિલ્લ સેવા સદન -2, ફર્સ્ટ ફ્લોર, રૂમ નં. 59, કલેકટર ઓફિસ કમ્પાઉન્ડ, ગોધરા, પંચમહાલ
dcpupan@gmail.com
25 પાટણ શ્રી. કેતન પ્રજાપતિ ૦૨૭૬૬-૨૨૦૬૦૦ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
જીલ્લ સેવા સદન, "એ" બ્લોક, સેકન્ડ ફ્લોર, પાટણ 384265
dcpupatan@yahoo.in
26 પોરબંદર શ્રી ચાંદેશ ડી ભાનભી ૦૨૮૬-૨૨૨૦૧૦૧ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
જીલ્લા સેવા સદન નં -2, સંદીપાની આશ્રમ રોડ, પોરબંદર
dcpu.porbandar@gmail.com
27 રાજકોટ શ્રીમતિ પલકરાજ જાડેજા ૦૨૮૧-૨૪૫૮૫૯૦ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
ફોર્થ ફ્લોર, બ્લોક નં. 5, બહુમાળી ભવન, રેસકોર્સ રીંગ રોડ, રાજકોટ
dcpurajkot@gmail.com
28 સાબરકાઠા શ્રી સુરેશ પાંડોર ૦૨૭૭૨-૨૪૬૧૨૨ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
રાજકમલ ચેમ્બેર, સેકન્ડ ફ્લોર, ન્યાય મંદિર સ્ટેન્ડ, હિંમતનગર, સાબરકાંઠા
dcpusabarkantha@gmail.com
29 સુરત શ્રી જયેન્દ્રસિંહ ઠાકોર ૦૨૬૧-૨૬૫૧૪૭૭ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
બ્લોક- "એ" ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જિલ્લ સેવા સદન -2, આઠ લાઈન્સ, સુરત
dcpusurat@gmail.com
30 સુરેન્દ્રનગર શ્રી અજય કે મોટકા ૦૨૭૫૨-૨૮૫૭૧૨ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
બ્લોક નં .3,4, બહુમાળી ભવન, ખેરાલી રોડ, સુરેન્દ્રનગર
surendranagardcpu@gmail.com
31 તાપી શ્રી નિર્મલ ચૌધરી ૦૨૬૨૬-૨૨૨૨૦૩ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
બ્લોક નં. 5, ફર્સ્ટ ફ્લોર, જિલ્લ સેવા સદન, પનવાડી, વ્યારા, તાપી-394650
dcputapi@gmail.com
32 વડોદરા શ્રી અમીત વસાવા ૦૨૬૫-૨૪૨૪૫૦૦ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
નર્મદા ભુવન, બ્લોક- "સી", આઠમો માળ, રૂમ નં-816,817, જેલ રોડ, વડોદરા
dcpuvadodara@gmail.com
33 વલસાડ કુ. જસ્મીન પંચાલ ૦૨૬૩૨-૨૪૪૬૬૩ બાળ સંરક્ષણ એકમ પ્રતિબંધિત
જિલ્લ સેવા સદન -1, ફર્સ્ટ ફ્લોર, ધારપુર રોડ, વલસાડ
dcpuvalsad@gmail.com

ક્રમજિલ્લાનું નામજિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીનું નામસંપર્ક નંબર / ફેક્સસરનામુઇ-મેઇલ
1આણંદશ્રી એલ . બી . પટેલ૦૨૬૯૨ - ૨૫૩૨૧૦સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , અમુલ ડેરી અતિથિગૃહ નજીક , આણંદdsdo-and@gujarat.gov.in
2અમદાવાદશ્રી બી . એમ . દેસાઇ૦૭૯ - ૨૫૫૦૮૭૧૨૦સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં B, Ground માળ , બહુમાળી ભવન , લાલ દરવાજા , અમદાવાદdsdo-ahd@gujarat.gov.in
3અમરેલીશ્રી પી . જી . ત્રિવેદી૦૨૭૯૨ - ૨૨૩૦૨૯સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં A, રૂમ નં : ૧ , બહુમાળી ભવન , ભોંયતળીયે , અમરેલી , dsdo-amr@gujarat.gov.in
4અરવલ્લીશ્રી એન . કે . પરમાર૦૨૭૭૪ - ૨૪૧૪૪સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , ૨૧ , કલ્યાણ સોસાયટી , માલપુર રોડ , અરવલ્લી
5બનાસકાઠાશ્રી એમ . કે . જોષી૦૨૭૭ - ૨૪૧૫૯૮સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં B, ભોંયતળીયે , બહુમાળી ભવન , બનાસકાઠાdsdo-ban@gujarat.gov.in
6બોટાદશ્રી ટી . એસ . ગોહિલસમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બોટાદ હવેલી ચોક , મહિલા મંડળ મકાન , બોટાદ
7ભરુચશ્રી વી . બી . છત્રીવાલા૦૨૬૪૨ - ૨૬૩૮૨સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બહુમાળી ભવન , ગાયત્રીનગર , ભોયતળીયે , ભરુચdsdo-bha@gujarat.gov.in
8ભાવનગરશ્રી બી . પી . ચુડાસમા૦૨૭૮ - ૨૪૨૫૬૦૯સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બહુમાળી ભવન , S.T. બસ સ્ટેન્ડ પાસે , ભાવનગરdsdo-bav@gujarat.gov.in
9છોટાઉદેપુરશ્રી વી . આર . પરમાર૦૨૬૬૯ - ૨૩૩૩૮૪સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , આદિવાસી અતિથિગૃહ , સરકારી દવાખાના સામે , છોટાઉદેપુર
10દાહોદશ્રી આર . પી . ખાટા૦૨૬૭૨ - ૨૪૧૪૮૭સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , જિલ્લા સેવા સદન , રૂમ નં : ૧૯ , ભોયતળીયે , છાપરી , દાહોદdsdo-dah@gujarat.gov.in
11ડાંગશ્રી આર . એસ . ચૌધરી૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૬૨૯સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , પ્રાયોશા વિજ્ઞાન કેન્દ્રની બાજુમાં , કોમ્યુનિટી હોલ , આશ્રમ શાળા , ડાંગdsdo-dan@gujarat.gov.in
12દેવભૂમિ દ્વારકાશ્રી વી . આર . વ્યાસસમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , દેવભૂમિ દ્વારકા
13ગાંધીનગરશ્રી એમ . એન . બલાત૦૭૯ - ૨૩૨૫૩૨૬૬સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક A, સહયોગ સંકુલ , ભોયતળીયે , ગાંધીનગરdsdo-gnr@gujarat.gov.in
14ગીર સોમનાથશ્રી બી . આર . સોલંકીસમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , રાજેન્દ્રભવન રોડ , સેલેનિટી કોલોની , C- ૨ , વેરાવળ
15જામનગરશ્રી એસ . કે ઇસરાની૦૨૮૮ - ૨૫૭૦૩૦૬સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , સેવા સદન ૪ , રાજ પાર્ક નજીક , રાજકોટ રોડ , જામનગરdsdo-jam@gujarat.gov.in
16જુનાગઢશ્રીમતી એચ . એમ . વાળા૦૨૮૫ - ૨૬૨૪૫૪૬સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , હાથી ખાના , બાળ અદાલત સામે , જુનાગઢdsdo-jun@gujarat.gov.in
17ખેડાશ્રી બી . એમ . દેસાઇ૦૨૬૮ - ૨૫૫૦૬૪૦સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , સરદાર પટેલ ભવન , બહુમાળી સંકુલ , નડીઆદ , ખેડાdsdo-khe@gujarat.gov.in
18કચ્છશ્રી જે . જે . ચૌધરી૦૨૮૩૨ - ૨૫૬૦૩૮સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , નાગરીક સોસાયટી નજીક , ભુજ , કચ્છdsdo-kut@gujarat.gov.in
19મેહસાણાશ્રી ડી . એ . રાઠોડ૦૨૭૬૨ - ૨૨૧૪૩૧સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં ૧ , રૂમ નં : ૧ , બહુમાળી ભવન , મહેસાણાdsdo-meh@gujarat.gov.in
20મોરબીશ્રી કે . વી . ઝાલા૦૨૮૨૨ - ૨૪૨૫૩૩સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , વિકાસ વિદ્યાલય કેમ્પસ , શોભેશ્વર રોડ , NH- ૮ , મોરબી
21મહીસાગરશ્રી આર . પી . ખાટાસમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , મહિસાગર
22નર્મદાશ્રી વી . આર . પરમાર૦૨૬૪૦ - ૨૨૪૫૭૫સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન,રૂમ નં:૧૧, ભોયતળીયે, રાજપીપળા, નર્મદાdsdo-nar@gujarat.gov.in
23નવસારીશ્રી એમ . વી . મુનિયા૦૨૬૩૭ - ૨૩૨૪૪૦સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , વિભાગ A, ભોયતળીયે , બહુમાળી ભવન , જુના થાણા , નવસારીdsdo-nav@gujarat.gov.in
24પંચમહાલશ્રી જે એચ લખારા૦૨૬૭૨ - ૨૪૧૨૪૮સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બહુમાળી ભવન , ૧લો માળ , કલેક્ટર કચેરી કમ્પાઉન્ડ , ગોધરા , પંચમહાલdsdo-pan@gujarat.gov.in
25પાટણશ્રી એમ . આર પટેલ૦૨૭૬૬ - ૨૨૨૬૫૧સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં ૧ , રૂમ નં : ૧૧ , જિલ્લા સેવા સદન , ભોયતળીયે , પાટણdsdo-pat@gujarat.gov.in
26પોરબંદરશ્રીમતી એચ . એમ . વાળા૦૨૮૬ - ૨૨૨૦૩૧૩સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , જિલ્લા સેવા સદન , રૂમ નં ૫ , ભોયતળીયે , પોરબંદરdsdo-por@gujarat.gov.in
27રાજકોટશ્રી કે . વી . ઝાલા૦૨૮૧ - ૨૪૪૮૫૯૦સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં ૫ , ભોયતળીયે , બહુમાળી ભવન , રાજકોટdsdo-raj@gujarat.gov.in
28સાબરકાઠાશ્રી એન . કે . પરમાર૦૨૭૭ - ૨૪૧૫૯૮સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક B, બહુમાળી ભવન , ભોયતળીયે , હિમ્મતનગર , સાબરકાઠાdsdo-sab@gujarat.gov.in
29સુરતશ્રીમતી જી . કે . વ્યાસ૦૨૬૧ - ૨૬૫૧૪૬૭ / ૫૨સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , જિલ્લા સેવા સદન , અઠવા લાઇન્સ , સુરતdsdo-sur@gujarat.gov.in
30સુરેન્દ્રનગરશ્રી જે . એન . મકવાણા૦૨૭૫૨ - ૨૮૫૫૫૨સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં A, રૂમ નં ૫ , ખેરાલી રોડ , ભોયતળીયે , સુરેન્દ્રનગરdsdo-srn@gujarat.gov.in
31તાપીશ્રી આર . એ . ચૌધરી૦૨૬૨૬ - ૨૨૨૨૧૦સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , જિલ્લા સેવા સદન , પાનવાડી , વ્યારા , તાપી
32વડોદરાશ્રી વી . આર . પરમાર૦૨૬૫ - ૨૪૨૮૦૪૮સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , C બ્લોક , નર્મદા ભવન , ૧લો માળ , જેલ રોડ , વડોદરાdsdo-vad@gujarat.gov.in
33વલસાડશ્રી ડી . એમ . પટેલ૦૨૬૩૨ - ૨૪૨૭૬૩સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં૮ , ૧લો માળ , જુનુ કલેક્ટર બીલ્ડીંગ , ધરમપુર રોડ , વલસાડdsdo-val@gujarat.gov.in