સંપર્ક કરો

સરનામું:

ગુજરાત રાજ્ય બાળ સંરક્ષણ સોસાયટી
બ્લોક નંબર-૧૯, ત્રીજો માળ,
ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, સેક્ટર ૧૦,
ગાંધીનગર, ગુજરાત.
ફોન:      ૦૭૯ – ૨૩૨ ૪૨૫૨૧/૨૩
ફેક્સ:      ૦૭૯ – ૨૩૨ ૪૨૫૨૨
ઇ-મેઇલ: gujarat.icps@gmail.com,

ક્રમ જિલ્લાનું નામ નામ અને હોદ્દો ફોન નં/ફેક્સ સરનામુ ઇ-મેઇલ
1 આણંદ શ્રી પાર્થ ઠાકર ૦૨૬૯૨- ૨૫૦૯૧૦ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
જુની કલેક્ટર કચેરી, ભોંય તળીયે , જિલ્લા પંચાયતની બાજુમાં , અમુલ ડેરી સામે , આણંદ -૩૮૮૦૦૧.
dcpuanandunit@gmail.com
2 અમદાવાદ શ્રી દિલિપ મેર ૦૭૯-૨૬૫૮૭૭૪૦ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ
LL ૪૬ ૪૭, હરે કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, કોઠાવાલા ફ્લેટ સામે, પ્રિતમનગર, પાલડી, અમદાવાદ
dcpu.ahmedabad2012@gmail.com
3 અમરેલી શ્રી પીયૂષ હશમુખભાઈ જોટાંગિયા (આઇ / સી) ૦૨૭૯૨-૨૨૦૩૦૮ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ
સેવા સદન, એ બ્લોક, બ્લોક નં ૩૦૭, અમરેલી
dcpoamreli@yahoo.in
4 અરવલ્લી શ્રી બિહોલા દિલીપસિંહ ૦૨૭૭૪-૨૫૦૧૭૪ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
જિલ્લા સેવા સદન, બહમાળી ભવન, ભોંયતળીયે , બ્લૉક એ રૂમ: A/G/04, મોડાસા, અરવલ્લી
dcpu.arvalli@gmail.com
5 બનાસકાઠા શ્રી નરેશ મેણાત ૦૨૭૪૨-૨૫૧૮૦૦ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ
સેવા સદન -૨, જોરાવર પેલેસ કમ્પાઉન્ડ, પાલનપુર, બનાસકાઠા
dcpubanaskantha@yahoo.in
6 બોટાદ શ્રી નવઘણ ચૌહાણ (IC) ૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૨૨ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
A/S/.૨૦, ૨જો માળ, “A” વીંગ, ખસ રોડ, જિલ્લા સેવા સદન, બોટાદ.
dcpu.botad@gmail.com
7 ભરુચ શ્રી ભવાનસિંહ મકવાણા ૦૨૬૪૨-૨૫૦૩૧૫ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, નારી સંરક્ષણ કેન્દ્ર કેમ્પસ, ITIની બાજુમાં, નંદેવાર રોડ, ભરુચ dcpu.bharuch@gmail.com
8 ભાવનગર શ્રી નવઘણ ચૌહાણ ૦૨૭૮-૨૪૨૨૦૭૨ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
T-૧૬, ૩જો માળ , બહમાળી ભવન, S. T. બસ સ્ટેશનની બાજુમાં , ભાવનગર
dcpu.bhavnagar@gmail.com
9 છોટા ઉદેપુર શ્રી. રવિદાસ રાઠવા ૦૨૬૬૯-૨૩૩૩૮૪ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
આદિવાસી ભવન, બીજે માળ, સિવિલ હોસ્પિટલની પાસે, છોટાઉદેપુર, જિ. છોટાઉદયપુર-૩૯૧૧૬૧
dcpuchhotaudepur@gmail.com
10 દાહોદ શ્રી. અબ્દુલ વાસીમ જી. કુરેશી (IC) ૦૨૬૭૩-૨૩૯૦૨૦ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
રૂમ નં. ૩૧૦, ૩જો માળ, જિલ્લા સેવા સદન , છાપરી, દાહોદ
dcpudahod@gmail.com
11 ડાંગ શ્રી વાંકર નિકોલશ મણીલાલ (આઇ / સી) ૦૨૬૩૧-૨૨૦૧૦૬ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ
આહવા-ડાંગ પ્રયોશા વિજ્ઞાન કેન્દ્રની બાજુમાં , કોમ્યુશનટી હોલ, આશ્રમ રોડ, આહવા, ડાંગ
dcpudangs@gmail.com
12 દેવભૂમિ દ્વારકા શ્રી સમીર પોરેચા (IC) ૦૨૮૩૩-૨૩૪૪૬૯ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
રાજ ગેસ્ટ હાઉસ નીચે, S.T.ડેપો સામે, મુ. જામ ખંભાળિયા, જી. દેવભૂમિ દ્વારકા
dcpujamnagar@gmail.com
13 ગાંધીનગર શ્રી સંજયભાઇ પટેલ ૦૭૯-૨૩૨૪૫૪૦૦ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, A બ્લોક, સહયોગ સંકુલ, ભોંય તળીયે, ગાંધીનગર dcpu.gnr@gmail.com
14 ગીર સોમનાથ કુ. પ્રિયંકા પરમાર ૦૨૮૭૬-૨૪૫૨૩૨ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ
“માતૃ સ્મૃતિ”,જૈન દેરાસર રોડ, નવી હવેલી સામે , હરીઓમ સોસાયટી, વેરાવળ, ગીર સોમનાથ
junagadhdcpu@gmail.com
15 જામનગર શ્રી સમીર પોરેચા ૦૨૮૮-૨૫૭૧૦૯૮ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ સેવા સદન -૪, ઓફીસ નં ૬૧, ૧લો માળ, રાજ પાર્ક, રાજકોટ રોડ, જામનગર dcpujamnagar@gmail.com
16 જુનાગઢ કુ. આનંદ ખાચર ૦૨૮૫-૨૬૨૦૨૭૬ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ
હાથીખાના, એમ. જી. રોડ, બાળ અદાલત સામે, જુનાગઢ
junagadhdcpu@gmail.com
17 ખેડા શ્રી. મહેશ પટેલ ૦૨૬૮-૨૫૬૩૦૭૭ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ
રૂમ નં૨૦, ભોંય તળીયે, C બ્લોક, સરદાર પટેલ ભવન, ખેડા
dcpunadiad@gmail.com
18 કચ્છ શ્રીમતિ અવની દવે ૦૨૮૩૨-૨૫૨૬૧૩ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
૪૦૨, બહુમાળી ભવન ભુજ, કચ્છ
dcpu.kutch@gmail.com
19 મેહસાણા શ્રી મુકેશ પટેલ ૦૨૭૬૨-૨૨૦૧૫૨ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
જિલ્લા આયોજન કચેરીની બાજુમાં, રાજમહેલ કોટા સંકુલ, મેહસાણા
dcpu.meh@gmail.com
20 મોરબી શ્રી. ત્રિભોવન જોશી ૦૨૮૨૨ – ૨૪૦૦૯૮ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
જિલ્લા સેવા સદન, નવી કલેટર કચેરી, ભોયતળીયે બ્લોક નં.૦૫ સો ઓરડી સામે, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી,
dcpumorbi@gmail.com
21 મહીસાગર શ્રી. વિહંગ સેવક ૦૨૬૭૪-૨૫૦૫૩૧ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
જૂની મામલતદાર કચેરી કમ્પાઉન્ડ, નામ. કોર્ટની બાજુમાં, લુણાવાડા. જિલ્લા: મહીસાગર.
dcpupan@gmail.com
22 નર્મદા શ્રી ચેતન પરમાર ૦૨૬૪૦-૨૨૩૫૭૫ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
રૂમ નં . ૬, ભોંય તળીયે, જિલ્લા સેવા સદન, રાજપીપળા, નર્મદા
dcpu.narmada@gmail.com
23 નવસારી શ્રીમતિ હેમા માલ્લીપેદ્દી ૦૨૬૩૭-૨૮૧૪૪૦ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
બ્લોક-સી, પહેલો માળ, જુની કલેક્ટર બિલ્ડીંગ, જિલ્લા કોર્ટ ની બાજુમા, જુનાથાણા, નવસારી
dcpu_nav2012@yahoo.com
24 પંચમહાલ શ્રી જિગ્નેશ પંચાલ ૦૨૬૭૨-૨૪૩૪૮૦ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
જિલ્લા સેવા સદન - ૨, ૧લો માળ , રૂમ નં.૫૯, કલેક્ટર ઓફીસ કમ્પાઉન્ડ, ગોધરા, પંચમહાલ
dcpupan@gmail.com
25 પાટણ શ્રી. કેતન પ્રજાપતિ ૦૨૭૬૬-૨૨૦૬૦૦ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
જિલ્લા સેવા સદન ‘એ’ બીજો માળ, પાટણ
dcpupatan@yahoo.in
26 પોરબંદર શ્રી. કરગઠીયા હરદાસ ૦૨૮૬-૨૨૨૦૧૦૧ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, જિલ્લા સેવા સદન નં ૨, પોરબંદર dcpu.porbandar@gmail.com
27 રાજકોટ શ્રીમતિ પલકરાજ જાડેજા ૦૨૮૧-૨૪૫૮૫૯૦ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
ચોથો માળ, બ્લૉક નં. -૫, બહુમાળી ભવન, રેષકોર્સ રિંગરોડ, રાજકોટ
dcpurajkot@gmail.com
28 સાબરકાઠા શ્રી સુરેશ પાંડોર ૦૨૭૭૨-૨૪૬૧૨૨ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
રાજકમલ ચેમ્બર્સ, ૨જો માળ, પેરામાઉન્ટ હોટલ સામે, ન્યાય મંદિર સ્ટેન્ડ, હિમ્મતનગર, સાબરકાઠા
dcpusabarkantha@gmail.com
29 સુરત શ્રી જયેન્દ્રસિંહ ઠાકોર ૦૨૬૧-૨૬૫૧૪૭૭ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
બ્લોક A, ભોંય તળીયે, જિલ્લા સેવા સદન -૨, અઠવા લાઇન્સ, સુરત
dcpusurat@gmail.com
30 સુરેન્દ્રનગર શ્રી. અજય મોટક ૦૨૭૫૨-૨૮૫૭૧૨ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
બ્લોક નં. ૩/૪, બહુમાળી ભવન, ખેરાલી રોડ, સુરેન્દ્રનગર
surendranagardcpu@gmail.com
31 તાપી શ્રી નિર્મલ ચૌધરી ૦૨૬૨૬-૨૨૨૨૦૩ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
ગ્રીન બીલ્ડીંગ, બ્લોક નં ૫, ૧લો માળ , જિલ્લા સેવા સદન, પવન વાડી, વ્યારા, તાપી
dcputapi@gmail.com
32 વડોદરા શ્રી અમીત વસાવા ૦૨૬૫-૨૪૨૪૫૦૦ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
નર્મદા ભુવન, C બ્લોક , ૮th માળ , રૂમ નં . ૮૧૬,૮૧૭, જેલ રોડ, વડોદરા
dcpuvadodara@gmail.com
33 વલસાડ કુ. જસ્મીન પંચાલ ૦૨૬૩૨-૨૪૪૬૬૩ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ,
જિલ્લા સેવા સદન -૧, ૧લો માળ, ધરપુર રોડ, વલસાડ
dcpuvalsad@gmail.com

ક્રમજિલ્લાનું નામજિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીનું નામસંપર્ક નંબર / ફેક્સસરનામુઇ-મેઇલ
1આણંદશ્રી એલ . બી . પટેલ૦૨૬૯૨ - ૨૫૩૨૧૦સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , અમુલ ડેરી અતિથિગૃહ નજીક , આણંદdsdo-and@gujarat.gov.in
2અમદાવાદશ્રી બી . એમ . દેસાઇ૦૭૯ - ૨૫૫૦૮૭૧૨૦સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં B, Ground માળ , બહુમાળી ભવન , લાલ દરવાજા , અમદાવાદdsdo-ahd@gujarat.gov.in
3અમરેલીશ્રી પી . જી . ત્રિવેદી૦૨૭૯૨ - ૨૨૩૦૨૯સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં A, રૂમ નં : ૧ , બહુમાળી ભવન , ભોંયતળીયે , અમરેલી , dsdo-amr@gujarat.gov.in
4અરવલ્લીશ્રી એન . કે . પરમાર૦૨૭૭૪ - ૨૪૧૪૪સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , ૨૧ , કલ્યાણ સોસાયટી , માલપુર રોડ , અરવલ્લી
5બનાસકાઠાશ્રી એમ . કે . જોષી૦૨૭૭ - ૨૪૧૫૯૮સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં B, ભોંયતળીયે , બહુમાળી ભવન , બનાસકાઠાdsdo-ban@gujarat.gov.in
6બોટાદશ્રી ટી . એસ . ગોહિલસમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બોટાદ હવેલી ચોક , મહિલા મંડળ મકાન , બોટાદ
7ભરુચશ્રી વી . બી . છત્રીવાલા૦૨૬૪૨ - ૨૬૩૮૨સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બહુમાળી ભવન , ગાયત્રીનગર , ભોયતળીયે , ભરુચdsdo-bha@gujarat.gov.in
8ભાવનગરશ્રી બી . પી . ચુડાસમા૦૨૭૮ - ૨૪૨૫૬૦૯સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બહુમાળી ભવન , S.T. બસ સ્ટેન્ડ પાસે , ભાવનગરdsdo-bav@gujarat.gov.in
9છોટાઉદેપુરશ્રી વી . આર . પરમાર૦૨૬૬૯ - ૨૩૩૩૮૪સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , આદિવાસી અતિથિગૃહ , સરકારી દવાખાના સામે , છોટાઉદેપુર
10દાહોદશ્રી આર . પી . ખાટા૦૨૬૭૨ - ૨૪૧૪૮૭સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , જિલ્લા સેવા સદન , રૂમ નં : ૧૯ , ભોયતળીયે , છાપરી , દાહોદdsdo-dah@gujarat.gov.in
11ડાંગશ્રી આર . એસ . ચૌધરી૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૬૨૯સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , પ્રાયોશા વિજ્ઞાન કેન્દ્રની બાજુમાં , કોમ્યુનિટી હોલ , આશ્રમ શાળા , ડાંગdsdo-dan@gujarat.gov.in
12દેવભૂમિ દ્વારકાશ્રી વી . આર . વ્યાસસમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , દેવભૂમિ દ્વારકા
13ગાંધીનગરશ્રી એમ . એન . બલાત૦૭૯ - ૨૩૨૫૩૨૬૬સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક A, સહયોગ સંકુલ , ભોયતળીયે , ગાંધીનગરdsdo-gnr@gujarat.gov.in
14ગીર સોમનાથશ્રી બી . આર . સોલંકીસમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , રાજેન્દ્રભવન રોડ , સેલેનિટી કોલોની , C- ૨ , વેરાવળ
15જામનગરશ્રી એસ . કે ઇસરાની૦૨૮૮ - ૨૫૭૦૩૦૬સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , સેવા સદન ૪ , રાજ પાર્ક નજીક , રાજકોટ રોડ , જામનગરdsdo-jam@gujarat.gov.in
16જુનાગઢશ્રીમતી એચ . એમ . વાળા૦૨૮૫ - ૨૬૨૪૫૪૬સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , હાથી ખાના , બાળ અદાલત સામે , જુનાગઢdsdo-jun@gujarat.gov.in
17ખેડાશ્રી બી . એમ . દેસાઇ૦૨૬૮ - ૨૫૫૦૬૪૦સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , સરદાર પટેલ ભવન , બહુમાળી સંકુલ , નડીઆદ , ખેડાdsdo-khe@gujarat.gov.in
18કચ્છશ્રી જે . જે . ચૌધરી૦૨૮૩૨ - ૨૫૬૦૩૮સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , નાગરીક સોસાયટી નજીક , ભુજ , કચ્છdsdo-kut@gujarat.gov.in
19મેહસાણાશ્રી ડી . એ . રાઠોડ૦૨૭૬૨ - ૨૨૧૪૩૧સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં ૧ , રૂમ નં : ૧ , બહુમાળી ભવન , મહેસાણાdsdo-meh@gujarat.gov.in
20મોરબીશ્રી કે . વી . ઝાલા૦૨૮૨૨ - ૨૪૨૫૩૩સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , વિકાસ વિદ્યાલય કેમ્પસ , શોભેશ્વર રોડ , NH- ૮ , મોરબી
21મહીસાગરશ્રી આર . પી . ખાટાસમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , મહિસાગર
22નર્મદાશ્રી વી . આર . પરમાર૦૨૬૪૦ - ૨૨૪૫૭૫સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન,રૂમ નં:૧૧, ભોયતળીયે, રાજપીપળા, નર્મદાdsdo-nar@gujarat.gov.in
23નવસારીશ્રી એમ . વી . મુનિયા૦૨૬૩૭ - ૨૩૨૪૪૦સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , વિભાગ A, ભોયતળીયે , બહુમાળી ભવન , જુના થાણા , નવસારીdsdo-nav@gujarat.gov.in
24પંચમહાલશ્રી જે એચ લખારા૦૨૬૭૨ - ૨૪૧૨૪૮સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બહુમાળી ભવન , ૧લો માળ , કલેક્ટર કચેરી કમ્પાઉન્ડ , ગોધરા , પંચમહાલdsdo-pan@gujarat.gov.in
25પાટણશ્રી એમ . આર પટેલ૦૨૭૬૬ - ૨૨૨૬૫૧સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં ૧ , રૂમ નં : ૧૧ , જિલ્લા સેવા સદન , ભોયતળીયે , પાટણdsdo-pat@gujarat.gov.in
26પોરબંદરશ્રીમતી એચ . એમ . વાળા૦૨૮૬ - ૨૨૨૦૩૧૩સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , જિલ્લા સેવા સદન , રૂમ નં ૫ , ભોયતળીયે , પોરબંદરdsdo-por@gujarat.gov.in
27રાજકોટશ્રી કે . વી . ઝાલા૦૨૮૧ - ૨૪૪૮૫૯૦સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં ૫ , ભોયતળીયે , બહુમાળી ભવન , રાજકોટdsdo-raj@gujarat.gov.in
28સાબરકાઠાશ્રી એન . કે . પરમાર૦૨૭૭ - ૨૪૧૫૯૮સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક B, બહુમાળી ભવન , ભોયતળીયે , હિમ્મતનગર , સાબરકાઠાdsdo-sab@gujarat.gov.in
29સુરતશ્રીમતી જી . કે . વ્યાસ૦૨૬૧ - ૨૬૫૧૪૬૭ / ૫૨સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , જિલ્લા સેવા સદન , અઠવા લાઇન્સ , સુરતdsdo-sur@gujarat.gov.in
30સુરેન્દ્રનગરશ્રી જે . એન . મકવાણા૦૨૭૫૨ - ૨૮૫૫૫૨સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં A, રૂમ નં ૫ , ખેરાલી રોડ , ભોયતળીયે , સુરેન્દ્રનગરdsdo-srn@gujarat.gov.in
31તાપીશ્રી આર . એ . ચૌધરી૦૨૬૨૬ - ૨૨૨૨૧૦સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , જિલ્લા સેવા સદન , પાનવાડી , વ્યારા , તાપી
32વડોદરાશ્રી વી . આર . પરમાર૦૨૬૫ - ૨૪૨૮૦૪૮સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , C બ્લોક , નર્મદા ભવન , ૧લો માળ , જેલ રોડ , વડોદરાdsdo-vad@gujarat.gov.in
33વલસાડશ્રી ડી . એમ . પટેલ૦૨૬૩૨ - ૨૪૨૭૬૩સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી , બ્લોક નં૮ , ૧લો માળ , જુનુ કલેક્ટર બીલ્ડીંગ , ધરમપુર રોડ , વલસાડdsdo-val@gujarat.gov.in